Select Page
Disclaimer

Disclaimer

disclaimer   COPYRIGHT & INHOUD | Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door O-design. O-design probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

disclaimer

EXTERNE INFORMATIE | Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

disclaimer

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS | Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze database opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het ledenbestand, het forum en de andere delen van de aangeboden service. Om u te informeren over updates en producten die uitgaan van deze site.

disclaimer  PERSOONSGEGEVENS | Wanneer u zich registreert op deze site, vragen we u een paar gegevens in te vullen, wij zullen nooit deze informatie aan derden doorgeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services.
disclaimer  

TEKSTEN EN TARIEVEN OP DEZE SITE | De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

disclaimer

LINKEN NAAR DEZE SITE | Het is de gebruiker van O-design Site toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site. Op onze homepage vindt u een mogelijkheid terug die u kunt gebruiken om naar ons te linken. Onder voorbehoud.

disclaimer

DIRECTE / INDIRECTE SCHADE | Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

disclaimer  

O-design.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. O-design.nl is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf O-design.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Kwaliteit bepaalt inhoud Inhoud bepaalt kwaliteit
Wij werken achter de schermen management
Aat Oosterhof Interim Manager
O-design Tarieven Niet de goedkoopste maar wel de meest voordelige
Uw SMS