Select Page
O-design Juridische

O-design wijsheid: Wij zijn niet de goedkoopste maar wél de meest voordelige

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN O-DESIGN COMMUNICATIONS (vervolgens O-design)

1. Definities

1.1 O-design: webdesign. O-design: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie O-design een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.

Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met O-design verklaart de opdrachtgever dat hij of zij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en dat hij of zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met O-design.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door O-design zijn geheel vrijblijvend. Maar niet zonder voorwaarden.

3.2 O-design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

A De opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door O-design;

B De aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 O-design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft O-design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan O-design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 O-design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat O-design is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor O-design kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk

gestart na schriftelijke opdracht, 50% betaling en aanlevering van benodigd

materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door O-design op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van O-design, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 O-design is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de actuele hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief implementeren van O-design van de betreffende functionaliteit of plugin.

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door O-design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van O-design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door O-design verstrekte ideeën, concepten of (proef) ontwerpen blijft volledig van O-design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan O-design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is O-design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 O-design behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7.4 Fonts – Lettertypen onder betaalde licenties. Mocht de samenwerking tussen de opdrachtgever en O-design stop gezet worden dan stopt direct het gebruik van de toegepaste lettertypen in bv. logo – website teksten e.d. toegepaste fonts -lettertypen e.d. die geplaatst zijn op de website van de opdrachtgever. O-design mag en kan deze fonts-lettertypen alleen gebruiken en toepassen van klanten van O-design.

O-design heeft alle geplaatste fonts-lettertypen onder licenties aangeschaft en blijft de eigenaar na stopzetting van de samenwerking. Deze fonts-lettertypen zijn niet doorberekend aan de opdrachtgever.

O-design heeft gebruik gemaakt van deze fonts-lettertypen omdat de opdrachtgever de noodzakelijke fonts-lettertypen zelf niet kon-kan aanleveren.

7.5 Beeldmateriaal – Foto’s – Videos onder licenties. Mocht de samenwerking tussen de opdrachtgever en O-design stop gezet worden dan stopt direct het gebruik van de toegepaste foto;’s videos en ander beeldmateriaal e.d. die geplaatst zijn op de website van de opdrachtgever. O-design mag en kan deze beeldmaterialen alleen toepassen van klanten van O-design.

O-design heeft alle geplaatste beeldmaterialen onder licenties aangeschaft en blijft de eigenaar na stopzetting van de samenwerking.

Deze beeldmaterialen zijn niet doorberekend aan de opdrachtgever. O-design heeft gebruik gemaakt van deze beeldmaterialen omdat de opdrachtgever het noodzakelijke beeldmateriaal zelf niet kon-kan aanleveren.

7.6 Rententierecht – Alle geleverde produkten en diensten blijven eigendom van O-design totdat de kosten volledig zijn voldaan. O-design blijft intellectueel eigenaar van de ontwerpen en uitwerkingen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover O-design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan O-design op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met O-design of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met O-design.

8.2 O-design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten, foto’s en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is O-design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van O-design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan O-design. Indien de reclame gegrond is zal O-design deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan O-design binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.

Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor O-design naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en O-design en is de opdrachtgever verplicht om het werk van O-design volgens afspraak te honoreren.

11.2 De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.

11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien O-design de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en O-design kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door O-design niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal O-design een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door O-design op O-design Hosting geactiveerd of overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door O-design een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 O-design bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 O-design zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan O-design.

13.2 Wanneer O-design bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting stelt. O-design is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhosting in kwestie.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. O-design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 O-design is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Voorts behoudt O-design zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN

Wilt u ook een mooie, moderne en professionele website waarmee u scoort? Of wilt u meer informatie over ons of over onze diensten. U kunt ons altijd bereiken via 06 15005162 of via de website contact met ons opnemen.

CONTACT OPNEMEN OFFERTE AANVRAGEN

Informatie aanvraag

Websites Assen
Tekstbureau Assen
Uw SMS